Flagging environmentally sensitive areas prior to seismic surveys